×
Your cart is empty.

Algemene voorwaarden

DouglasDelights
e-mail: info@douglasdelights.nl
KvK. : 34264722

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) “DD”, de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden(hierna te noemen “AV”).
b) “opdrachtgever”, de wederpartij van de gebruiker
c) “opdrachtovereenkomst”, de overeenkomst inzake een opdracht voor bepaalde tijd.

Artikel 2. Toepasselijkheid.

a) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen DD en opdrachtgever, voor zover door beide partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk daarvan is afgeweken.
b) Deze AV gelden eveneens bij overeenkomsten waarvan bij de uitvoering, derden zijn betrokken.
c) De AV zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
d) Bij het samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 3. Offertes.

a) Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b) Bij samengestelde prijzen, bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte, tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
c) Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren/te vervaardigen werk, modellen,recepten of dergelijke zijn overlegd, is DD niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het welgetoonde.
d) Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van het opmaken van de offerte in rekening worden gebracht.
e) De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering.

a) Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht , verstrekt de opdrachtgever aan DD gegevens met betrekking tot de functie, arbeidstijden, arbeidsduur, rusttijden, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden.
b) DD zal de inspanningsverplichting welke voortvloeit uit de opdrachtsovereenkomst, naar beste inzicht, vermogen en vakbekwaamheid uitvoeren.
Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, heeft DD het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c) De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens/materialen benodigd voor de opdracht, tijdig aan DD worden verstrekt. Zo niet, heeft DD het recht, de extra kosten, voortvloeiend uit de vertraging, aan de opdrachtgever in rekening te brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
d) DD is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door onjuist of onvolledig door de opdrachtgever verstrekte gegevens/materialen, tenzij deze onjuistheid/onvolledigheid door DD duidelijk kon worden herkend.

Artikel 5. Wijziging in de opdracht.

a) Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk/mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere of lagere kosten, dan welke in de prijsopgaaf vermeld, veroorzaken, worden op de rekening respectievelijk in meerdering of mindering gebracht.
b) Risico’s, voortvloeiend uit veranderingen door de opdrachtgever aangebracht na het verstrekken van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c) Verlangde wijzigingen in de uitvoering dienen tijdig en schriftelijk te worden doorgegeven.
DD zal geen meerkosten in rekening brengen indien wijzigingen of aanvullingen noodzakelijk worden door omstandigheden die DD kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Honorarium.

a) De honorering van DD berust op uurtarieven, tenzij anders overeengekomen.
b) Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst evenals de reiskosten.Op officieel erkende feestdagen geldt een toeslag van 50%.
c) Reiskosten worden berekend tussen de vestigingsplaats van DD en de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd/geleverd. Tenzij anders overeengekomen zijn de bedragen exclusief omzetbelasting.
d) De opdrachtgever zal kosten aan derden, gemaakt door DD in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via DD, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Een toeslag voor administratiekosten kan worden doorberekend.
e) Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten, worden wekelijks gedaan; tenzij anders overeengekomen. Bij opdrachten welke binnen een week worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast.
f) DD verplicht zich , een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen.

Artikel 7. Eigendommen van de opdrachtgever.

a) Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal DD dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
b) Onverminderd het elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

Artikel 8. Veiligheid.

a) Om te voorkomen dat DD schade lijdt tijdens het uitvoeren van een opdracht in daarvoor door de opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimten, zal de opdrachtgever deze lokalen, werktuigen en gereedschappen zodanig inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen geven, dat dit bij het verrichten van de werkzaamheden in de ruimste zin des woord, redelijkerwijs voorkomen wordt.
b) De opdrachtgever zal aan DD vergoeden alle schade (inclusief kosten met begrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die DD in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij hiervoor de in lid 8a genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DD.

Artikel 9. Eigendommen van DD.

a) Alle eigendommen van DD welke hij gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, blijven ten allen tijde, eigendom van DD. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken, wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interesse te vorderen, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Geheimhouding.

a) Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst, van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Betaling.

a) Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige kosten en indien niet anders overeengekomen binnen 14 dagen na factuurdatum. DD is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om zekerheid voor de betaling te verlangen, en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
b) Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag 10% in rekening worden gebracht. Dit exclusief de wettelijke rente, in aanmerking genomen als volle maanden.
c) Het eigendom der goederen en rechten blijft aan DD, en gaat eerst,voor zover bedongen, over op de opdrachtgever, op de dag waarop deze, verschuldigde hoofdsom, renten en schadevergoedingen ter zake van geleverde goederen, inbegrepen voorafgaande zal hebben voldaan.
d) Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 50,00 bedragen.

Artikel 12. Retentierecht/Verhaal.

a) DD die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft is gerechtigd deze onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die DD besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van die opdrachtgever, tenzij voor deze kosten genoegzaam zekerheid is gesteld. Het recht tot retentie heeft DD ook indien de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel in geval deze onder curatele wordt gesteld.

Artikel 13. Deellevering.

a) Iedere deellevering(waaronder mede wordt verstaan : de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14. Verzuim van de opdrachtgever.

a) Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht van zijnerzijds intredende wordt vertraagd kan door DD het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht,waaronder begrepen, de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen.

Artikel 15. Overschrijding leveringstermijn.

a) De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 16. Annulering.

a) Indien de opdrachtgever binnen 2 dagen voor aanvang, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan DD, alle voor deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten(voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien DD zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door DD in zijn boekhouding opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van DD op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesse.

Artikel 17. Afname.

a) Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever verplicht direct na het gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
b) Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door DD moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 18. Klachten.

a) Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 2 dagen na aflevering van de opdracht.
b) Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
c) De aansprakelijkheid van DD uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
d) Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag DD ondeugdelijk werk compenseren met goed werk.
e) DD is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 19. Overmacht.

a) Ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslaan DD van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade of interesse kan doen gelden.
b) In geval van overmacht zal DD daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. c) De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van DD af te nemen en te vergoeden, het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 20. Prijswijzigingen.

a) Prijswijzigingen van materialen en/of halffabrikaten, benodigd voor de opdracht, welke intreden na het aanvaarden van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Wijzigingen kunnen ook betreffen: lonen en sociale lasten.

Artikel 21. Beëindiging door DD.

a) De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
– in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
– bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming.
– bij liquidatie van zijn bedrijf.
b) DD heeft in de gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 22. Toepasselijk recht.

a) De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
b) Als bevoegde rechter wijzen de partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van DD.